MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De A4 Delft-Schiedam ontwikkelingen in 2015

Op deze pagina de finale afwikkelingen voor dit 7 kilometer lange stuk snelweg A4. Wat verscheen er over de A4 in de afgelopen jaren? Lees het hier.

Informatie over de A4 van Rijkswaterstaat staat hier.

Veel automobilisten weten de nieuwe A4 te vinden

A4 volop in gebruik - 23 december 2015
Vanaf viaduct Kruithuisweg.

A4 volop in gebruik - 23 december 2015
Vanaf viaduct in de Zuidkade.

A4 volop in gebruik - 23 december 2015
Vanaf het viaduct in de Oostveenseweg.

A4 volop in gebruik - 23 december 2015
Vanaf het viaduct in de Woudweg.

Snelweg A4 Delft-Schiedam volop in gebruik

19 december 2015. Na de openstelling van het traject A4 Schiedam-Delft wist opvallend veel verkeer deze nieuwe route al te vinden, en dat voor een zaterdag. Maandag 21 december wordt ook het traject Delft-Schiedam opengesteld.

A4 in één richting open - 19 december 2015
Zuidkade richting Schiedam.

A4 in één richting open - 19 december 2015
Zuidkade richting afslag Delft-Zuid.

Snelweg A4 Delft-Schiedam: alle lichten op groen

Komend weekend wordt de weg opengesteld

18 december 2015: De A4 Schiedam naar Delft is opengesteld. In aanwezigheid van enkele burgemeesters van bij de A4 betrokken gemeenten was er een kort interview met minister Melanie Schultz van Haegen. Daarna vertrok zij in een auto van Rijkswaterstaat om als eerste de weg te berijden. Er staat een kort filmpje op YouTube.

Opening A4 18 december 2015 - foto Arnoud Rodenburg
Opening A4 op 18 december 2015 - foto Arnoud Rodenburg

17 december 2015. Op vrijdag 18 december, om ca. 19:30 uur, na de avondspits, wordt eerst het traject van Schiedam naar Delft opengesteld. In de nacht van zondag (20 december 2015) op maandag volgt de openstelling van het traject van Delft naar Schiedam.

15 december 2015: Vandaag verleende het Hoogheemraadschap van Delfland de watervergunning voor de A4 door Midden-Delfland, zij het met voorwaarden om het waterprobleem te beheersen en op te lossen (zie onder). Bezorgdheid over dit probleem blijft voorlopig wel. Rijkswaterstaat mag dit nieuwe stukje snelweg nu openen. En dan maar eens kijken of er minder, of wellicht meer files komen... Meer auto's op de A4 kan betekenen extra files bij Rijswijk, afslag Wateringseveld of de afslag Den Hoorn. En wat gaat er gebeuren bij de Beneluxtunnel of op de A20? En of het sluipverkeer door Midden-Delfland, b.v. over de Gaagweg en Oostgaag minder wordt? De tijd gaat het leren!

A4 bij nacht
De laatste spookrijdertests worden nog uitgevoerd.

A4 bij nacht


Gemeente Midden-Delfland houdt zorgen over oplossing waterproblematiek A4

Het Hoogheemraadschap van Delfland besloot vandaag om de door RWS aangevraagde watervergunning voor de A4 Delft-Schiedam te verlenen. Dit onder de voorwaarde dat er maatregelen worden getroffen om de grote hoeveelheid grondwater te verminderen die uit de polders wordt onttrokken. De gemeente Midden-Delfland uitte de afgelopen periode haar grote zorgen over de gevolgen voor het veenweidelandschap en de gebouwen in de omgeving van het tracé. De gemeente bestudeert of de watervergunning in voldoende mate tegemoet komt aan de ingediende bezwaren en opmerkingen.

Gemeente Midden-Delfland blijft voorstander van een structurele oplossing in de halfverdiepte en verdiepte ligging van de weg waarbij de onttrekking van het grondwater op een duurzame wijze wordt tegengegaan. RWS koos echter in haar voorstel voor een methode van retourbemaling. Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat dit theoretisch een oplossing kan bieden om ongewenste effecten tegen te gaan. Uit monitoring moet blijken of deze methode in de praktijk ook voldoet.

Uitgangspunten

Gemeente Midden-Delfland vindt het van groot belang dat het monitoringsplan compleet inzicht biedt in de effecten van de oplossing waarvoor RWS heeft gekozen. Daarnaast is zij van mening dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk blijft voor onverhoopte negatieve effecten op het veenweidelandschap en de gebouwen in het gebied. Mocht schade optreden dan ligt de bewijslast bij Rijkswaterstaat.

De gemeente Midden-Delfland bestudeert momenteel in detail de beschikking in relatie tot deze uitgangspunten. Hierover zet het college in op intensief bestuurlijk gesprek met de betrokken partijen.

Bron: Persbericht gemeente Midden-Delfland 15 december 2015


Delfland stelt extra voorwaarden aan watervergunning A4

Het Hoogheemraadschap van Delfland verleende vandaag de gewijzigde vergunning aan Rijkswaterstaat (RWS). Onder voorwaarden kan meer grondwater uit de verdiepte delen van de A4 tussen Delft en Schiedam worden weggepompt. Om dit besluit zorgvuldig te nemen is er op verzoek van Delfland aanvullend onderzoek gedaan door RWS. Het onderzoek wijst uit dat de extra grondwateronttrekking verantwoord is, mits er aanvullend technische maatregelen genomen worden. Dit gebeurt door toepassing van retourbemaling.

Dit betekent dat grondwater teruggepompt wordt in de grond. Hiermee wordt nagenoeg geheel voorkomen dat de grondwaterstand in de omgeving van de A4 daalt. En dat betekent dat de veengrond niet verdroogt en niet extra inklinkt. In het aanvullende onderzoek heeft RWS onderbouwd dat dit met het toepassen van de retourbemaling kan worden bereikt.

Extra voorschrift

Delfland vindt het belangrijk dat de RWS-onderzoeken goed en zorgvuldig uitgevoerd zijn. Dit betekende dat er meer tijd nodig was voordat er een besluit kon worden genomen. Wij zijn van mening dat de huidige rapporten en de voorgestelde maatregelen aannemelijk maken dat het watersysteem en de bij het grondwater betrokken belangen, voldoende zijn beschermd. Hierop wordt ook gemonitord. Wij hebben dan ook een extra voorschrift opgenomen in het definitieve wijzigingsbesluit. Als de retourbemaling de effecten onvoldoende reduceert moet RWS aanvullend andere maatregelen nemen.

Verdere procedure

Het definitieve wijzigingsbesluit is op 15 december 2015 vastgesteld door het college van Delfland. Conform de Tracéwet wordt het definitieve wijzigingsbesluit bekendgemaakt. Er is dan een periode van 6 weken om beroep aan te tekenen.

Lees de samenvattende rapportage.

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland 15 december 2015.


Grote drukte op publieksdag A4 Delft-Schiedam

12 december 2015: De publieksdag op het nieuwe stukje snelweg A4 werd met ruim 6000 bezoekers goed bezocht. Publiekstrekkers waren de verschillende sportieve activiteiten. Na elkaar konden hardlopers, racefietsers en recreatiefietsers het splinternieuwe asfalt testen en ervaren hoe het bewegen is in de diepe bak en onder het eco-aquaduct en de landtunnel. Ook de prijswinnende zonnewagen Nuna van de TU-Delft was van de partij. In de noordelijke tunnelbuis stonden enkele informatiestands en het altijd aanwezige springkussen. Wanneer dit stukje snelweg binnenkort echt open gaat hangt af van de beslissing van het Hoogheemraadschap van Delfland, dat dinsdag a.s. beslist over de watervergunning. De verwachtingen lopen uiteen, maar de geplande 18 december ligt nog bij de mogelijkheden...

Publieksdag a4 - 12 december 2015

Publieksdag a4 - 12 december 2015

Publieksdag a4 - 12 december 2015

Publieksdag a4 - 12 december 2015

Publieksdag a4 - 12 december 2015

Publieksdag a4 - 12 december 2015

Publieksdag a4 - 12 december 2015

Publieksdag a4 - 12 december 2015

Publieksdag a4 - 12 december 2015

Publieksdag a4 - 12 december 2015


Schiedam: 'Tunnel A4 mag open'

VLAARDINGEN/SCHIEDAM – De eerste stap op weg naar de opening van de A4 Midden-Delfland is gezet. Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam verleent de openstellingsvergunning voor de Ketheltunnel. De landtunnel, die onderdeel is van het traject van Rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam, kan nu door Rijkswaterstaat in gebruik worden genomen.

,,De aanvraag kreeg een positief advies van de Tunnelveiligheidsbeambte, het team Veiligheid en Crisisbeheersing, het team Vergunningen en Handhaving en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond’’, aldus de Schiedamse burgemeester Cor Lamers. ,,Het college heeft op basis van deze adviezen en de eigen beoordeling van de aanvraag van Rijkswaterstaat, het besluit genomen de vergunning voor de Ketheltunnel te verlenen.’’

Tijdens de terinzagelegging van de vergunning heeft de gemeente één zienswijze ontvangen, van stichting De Batavier. ,,Deze heeft echter geen betrekking op aspecten die onderdeel zijn van de openstellingsvergunning’’, aldus B&W van Schiedam. Uit de inhoudelijke beoordeling van de naar voren gebrachte zorgen betreffende de constructieve veiligheid is gebleken dat de Ketheltunnel voldoet aan de regelgeving.’’

Het Hoogheemraadschap Delfland moet nog besluiten over een andere vergunning die de weg aangaat - maar deze is strikt genomen geen hinderpaal voor openstelling van de weg. Een woordvoerder van de gemeente Schiedam: ,,De weg zou morgen open kunnen, als Rijkswaterstaat dat zou willen.’’ Het hoogheemraadschap vergadert op 15 december en moet dan besluiten of het de vraag van Rijkswaterstaat honoreert om de vergunning te verruimen, zodat meer kwelwater kan worden weggepompt dan nu is toegestaan.

Bron: Vlaardingen24 nieuws 8 december 2015.


Minister: 'A4 rond jaarwisseling open'

VLAARDINGEN - De A4 Midden-Delfland is rond de jaarwisseling open. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Zij beantwoordt daarin de vragen van PvdA-kamerlid Duco Hoogland.

De minister ontkracht in de brief het mogelijke risico dat gemoeid is met de scheurtjes in de tunnelwand. Uit onderzoek blijkt volgens Schultz van Haegen dat 'de constructieve veiligheid van de landtunnel A4 Delft Schiedam niet in het geding is'. "Het ontwerp van de tunnel voldoet aan de daarvoor geldende eisen, normen en richtlijnen. Van risico’s voor weggebruikers als gevolg van een onveilige constructie is geen sprake.’’

De minister spreekt zich niet uit over de mogelijkheden om de problemen met het kwelwater te bestrijden. Dat loopt de bak waarin de weg buiten het tunnelgedeelte ligt, in. ,,Ik wil gezien de lopende procedure bij het Hoogheemraadschap niet vooruitlopen op de uitkomst van deze procedure.’’

Bron: Vlaardingen 24 nieuws 8 december 2015.


'Veiligheid A4-tunnel niet in geding'

De veiligheid van de constructie van de landtunnel in de Verlengde A4 tussen Delft en Schiedam is niet in het geding. Dat stelt minister Schultz (Infrastructuur) in antwoord op Kamervragen van de PvdA. De minister baseert zich op onderzoek van aannemerscombinatie A4All en wegbeheerder Rijkswaterstaat uit 2014 en dat van een onafhankelijk bureau.

De PvdA had vragen gesteld naar aanleiding van scheuren die zijn ontstaan aan de Schiedamse kant van de tunnel. Stichting Batavier, die de ontwikkelingen rond de weg nauw in de gaten houdt, uitte daarop kritiek op de constructie van de 'knik' in de tunnel, het gebrek aan bewapening, de scheurtjes in het beton en het loszitten van betonschollen in relatie tot de kwaliteit van de constructie. Schultz stelt echter dat er niets aan de hand is.

De scheurtjes zijn al in de tweede helft van 2014 geconstateerd en inmiddels hersteld. Wat de oorzaak van de scheuren is, is niet meer te achterhalen. Waarschijnlijk zijn ze een gevolg van de uitvoering van grondwerkzaamheden, zegt Schultz. Er zijn sindsdien geen nieuwe scheuren meer ontstaan en er zijn geen indicaties dat ze weer zullen optreden.

De PvdA wilde ook weten wat het effect is van het langjarig wegpompen van grote hoeveelheid grondwater door het lek in de A4. Schultz verwijst daarbij naar een oplossing van Rijkswaterstaat om de negatieve effecten te voorkomen, maar kan daar verder nog niet veel over kwijt. Het college van B en W in Midden-Delfland laat een second opinion naar de oplossing doen. De gemeenteraad wordt dinsdagavond bijgepraat.

Bron: WOS nieuws 8 december 2015.


'Verlengde A4 rond jaarwisseling open'  - Minister heeft vertrouwen in deadline

De opening van het nieuwe stuk snelweg A4 Midden-Delfland liep onlangs wederom vertraging op. Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) is er toch van overtuigd dat de opening rond de jaarwisseling plaats zal vinden.

In september liep de opening van de A4 opnieuw vertraging op door een lekkage in de damwanden van het verdiepte deel van de verlengde A4. De opening stond voor 18 december gepland. Als er geen grondwater zou worden weggepompt, zou het lager gelegen deel onder water kunnen lopen. Aanvankelijk hield minister Melanie Schultz van Infrastructuur nog bewegingsruimte door te zeggen dat de verlengde A4 mogelijk ook "begin volgend jaar" geopend zou kunnen worden. Nu lijkt Schultz zekerder van haar zaak.

Schultz zegt overtuigd te zijn dat de van 18 december naar 'rond de jaarwisseling' verschoven deadline, haalbaar is. Dit ondanks het feit dat het wegpompen van het grondwater extra tijd gaat kosten. Het hoogheemraadschap Delfland moet toestemming geven voor het wegpompen, dat zou volgende week moeten gebeuren.

Sinds de jaren 50 wordt al gesproken over het met 7 kilometer doortrekken van de A4 naar Schiedam. Op 3 september 2009 maakte minister Eurlings bekend dat het kabinet had besloten de A4 tussen Delft en Schiedam definitief aan te leggen. Onder andere de gemeente Schiedam heeft de aanleg weten te vertragen. Tegenstanders van de 'verlengde A4' zijn bang voor slechte luchtkwaliteit en men vreest voor geluidsoverlast in Midden-Delfland, een gebied dat rust en stilte hoog in het vaandel heeft staan.

Bron: Autoweek 8 december 2015.


'A4 gewoon rond jaarwisseling open'

Minister Melanie Schultz van Infrastructuur gaat er nog steeds van uit dat de nieuwe snelweg A4 van Delft naar Schiedam rond de jaarwisseling open kan. Dit ondanks de aanhoudende problemen met het grondwater dat de verdiepte ligging in loopt, antwoordt Schultz op Kamervragen.

De wanden laten momenteel veel meer water door dan is berekend. Er wordt volgens de minister nog gewerkt aan een oplossing, maar ze verwacht dat het probleem nog deze maand is verholpen.

Schultz zei ook dat eventuele extra kosten van het waterprobleem voor rekening komen van de bedrijven die de snelweg aanleggen.

Midden-Delfland maakte eerder bezwaar tegen de vergunning die het Hoogheemraadschap Delfland moet afgeven voor de A4. Dat heeft vooral te maken met het overtollige water dat rondom de verdiepte ligging van de weg moet worden weggepompt.

Rijkswaterstaat verwachtte in eerste instantie dat het om 400 kubieke meter per dag zou gaan. Later bleek dat het om 1200 kuub ging. Omwonenden, onder wie burgers uit Midden-Delfland, vrezen dat door het wegpompen de veenbodem in de polder inklinkt en panden schade kunnen oplopen.

De gemeente Midden-Delfland houdt dinsdagavond een besloten vergadering over het waterprobleem. Tijdens die bijeenkomst moet duidelijk worden of de gemeenteraad de aanvullende informatie van Rijkswaterstaat toereikend vindt.

Bron: RTV Rijnmond 7 december 2015.


Alles op 1 A4 - Werk en leven op en langs de ruggengraat van de Randstad

Op woensdag 11 november start bij Omroep West en RTV Rijnmond de serie ‘Alles op 1 A4’. Een serie waarin de makers op speurtocht gaan langs de snelweg A4, vanaf de Oude Rijn bij Leiden tot aan de plek waar de A4 de provincie Zuid-Holland verlaat. Het verhaal over deze ruggengraat van de Randstad wordt gevormd door verhalen van mensen die op of rond de A4 werken of wonen, weggebruikers en recreanten. Hierdoor krijgt de kijker een beeld van de lange geschiedenis van de A4.

Omroep West en RTV Rijnmond

Serie ‘Alles op 1 A4’

In de 10-delige serie ‘Alles op 1 A4’ wordt Rijksweg A4 vanuit verschillende gezichtspunten belicht; een andere kijk dan de gebruikelijke van achter het stuur.
De speurtocht langs de A4 en het verhaal van de snelweg wordt verteld door ooggetuigen. Personen die op en rond de A4 werken, weggebruikers zijn, langs de snelweg recreëren of wonen. Langs de snelweg bevindt zich een uniek veenweidegebied met het kenmerkende Hollandse landschap. Koeien, weidevogels en stukken van nog echt oude polders. We kijken vanuit de natuur naar de snelweg. Wat is er nog te vinden aan belangrijke natuur? De weg is de leidraad voor spontane ontmoetingen, bijzondere inkijkjes en nieuwe inzichten. En dat alles op 1 A4.

A4

Rijksweg A4 is de ruggengraat van de Randstad. De weg in het dichtstbevolkte deel van Nederland verbindt binnenkort de drie grootste steden van Noord- en Zuid-Holland. Meer dan 50 jaar lang werd de A4 tussen Delft en Schiedam onderbroken. Hij wordt daarom ook wel de ‘weg met de meeste weerstand’ genoemd. Maar na meer dan een halve eeuw discussie nam de provincie Zuid-Holland het initiatief om de handen ineen te slaan met betrokken overheden en organisaties als de VNO NCW, ANWB en Natuurmonumenten. Zij besloten gelijk met de A4 Delft-Schiedam te investeren in natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland en de stedelijke ontwikkeling tussen Schiedam en Vlaardingen. Die aanpak vanuit het programma ‘De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam’ leidt ertoe dat het nieuwe weggedeelte binnenkort wordt geopend en dat ook het gebied eromheen klaar is voor de toekomst.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Den Haag en Rotterdam groeien naar elkaar toe en dat zorgt nu en in de toekomst nog sterker voor grote veranderingen in het landschap. De bevolkingsgroei en de uitbreiding van de steden beïnvloeden op sterke wijze het leefklimaat van de nu ontstane Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het voltooien van de A4 speelt daar een belangrijke rol bij.

Programmamakers

De makers van de serie ‘Alles op 1 A4’, Erik Kooyman en Ko Markovsky, waren eerder verantwoordelijk voor de TV West-serie ‘Struinen Door De Duinen’. Een samenwerking die al vruchtbaar bleek in 2009 toen de korte documentaire ‘Oud Zweet’ een NL- Award won. In 2014 maakten zij samen de serie ‘Pure Kracht’ voor TV West en de reportage ‘Als Iedereen Verdacht is’. Hiermee won Erik Kooyman de Stan Storimans Prijs voor zijn camerawerk.

Uitzendtijden

TV West en TV Rijnmond zenden de programmaserie ‘Alles op 1 A4’ uit vanaf 11 november. Op TV West is de eerste uitzending te zien om 17.00 uur, op TV Rijnmond om 17.30 uur. Het programma wordt daarna op beide zenders nog elk uur herhaald.
Ook zijn de afleveringen te bekijken via de websites van de regionale omroepen: omroepwest.nl en rijnmond.nl, alsmede in de gratis apps van beide omroepen.

Programmamaker Erik Kooyman

Bron: Persbericht Omroep West 2 november 2015

Deze bijzondere, veelzijdige en informatieve serie kan ook achteraf worden bekeken bij 'uitzending gemist' van Omroep West en RTV Rijnmond.


Unieke ervaring: Publieksdag en A Run 4 Fun, hardlopen op de snelweg

Provincie Zuid-Holland organiseert op zaterdag 12 december A Run 4 Fun, een uniek hardloopevent op de A4 Delft-Schiedam. Om precies 10.00u wordt het startschot gegeven. Hardlopers kunnen kiezen voor een afstand van 5 of 10 km over het gloednieuwe asfalt. A Run 4 Fun maakt deel uit van Publieksdag A4 die wordt georganiseerd door Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie A4all. Na de run is van 12.00 tot 16.00u het meest besproken stukje snelweg van Nederland voor de allerlaatste keer open voor wandelaars, fietsers en ander belangstellenden. De A4 Delft-Schiedam gaat binnenkort open voor het wegverkeer.

IODS logo
Beeldmerk van de IODS.

Voor runners wordt A Run 4 Fun een belevenis om nooit te vergeten. Wie meedoet, wordt gevraagd op zaterdag 12 december uiterlijk 9.45 uur aanwezig te zijn bij de start & finish, de tunnelmond ter hoogte van het informatiecentrum Delft-Schiedam, Woudweg 25 in Schiedam. Met de fiets is het informatiecentrum gemakkelijk te bereiken. Met de auto is dat niet mogelijk. Deelnemers kunnen hun auto parkeren op het parkeerterrein van Rijkswaterstraat, Derde Werelddreef 1, Delft. Vanaf het parkeerterrein rijden pendelbussen van en naar het informatiecentrum. Ter plekke zijn er geen omkleed- en opbergfaciliteiten. Inschrijven voor A Run 4 Fun is niet nodig, maar u mag wel laten weten of u komt via iods@pzh.nl.

Programma

10.00 uur – 11.30 uur: Hardloopwedstrijd georganiseerd door Provincie Zuid-Holland.

12.00 uur – 16.00 uur: Wandelaars hebben de mogelijkheid om over de A4 Delft-Schiedam te lopen.

12.00 uur – 16.00 uur: In de Ketheltunnel kunt u terecht met vragen over de A4. Tevens worden er middels projectie foto’s van het project op de tunnelwand getoond.

12.00 uur – 16.00 uur: De IODS partners staan u in de tunnel graag te woord over de overige gebiedsprojecten.

12.00 uur – 12.45 uur: Gemeente Delft presenteert in samenwerking met de TU Delft Nuna. Deze zal over het tracé gaan rijden.

13.00 uur – 16.00 uur: Nuna is te zien in de Ketheltunnel. Voor kinderen is er een interactief programma met Nuna.

13.00 uur – 16.00 uur: Laat uw fiets testen door de ANWB. Ze controleren op verlichting en spaakbescherming en vervangen de verlichting voor u als dat nodig is.

13.00 uur – 14.00 uur: Racefietsers hebben de mogelijkheid om over de A4 Delft-Schiedam te fietsen. Minimum snelheid 25 km/u.

14.00 uur – 16.00 uur: Fietsers hebben de mogelijkheid om over de A4 Delft-Schiedam te fietsen. Maximum snelheid 20km/u.

Meer informatie op: www.a4delft-schiedam.nl

IODS

Provincie Zuid-Holland organiseert A Run 4 Fun omdat zij een sleutelrol vervult in het programma IODS, de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam. Dankzij dat programma is er gelijk met de realisatie van de A4 Delft-Schiedam geïnvesteerd in Midden-Delfland en omgeving als het gaat om landschap, natuur en recreatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over IODS, de publieksdag A4 en A Run 4 Fun, zie www.iods.nl

Bron: Persbericht IODS/Provincie Zuid-Holland 3 en 7 december 2015.


Midden-Delfland laat second opinion doen naar voorgestelde oplossing A4

DEN HAAG - De gemeente Midden-Delfland laat een second opinion uitvoeren naar de oplossing die Rijkswaterstaat voor ogen zou hebben voor het waterprobleem rond de A4 Midden-Delfland. 'We nemen niet zomaar over wat Rijkswaterstaat voorstelt,' zegt een gemeentewoordvoerder.

De waterproblemen zijn ontstaan door een lekkage in de damwanden bij het verdiepte deel van de A4 door Midden-Delfland. Om de A4 niet onder water te laten lopen, moet Rijkswaterstaat dagelijks anderhalf miljoen liter water wegpompen. Dat is drie keer zoveel als de geplande vierhonderdduizend liter. Hierdoor zakt het grondwater waardoor huizen dreigen te verzakken en de polder te droog wordt. Lange tijd werd het probleem ontkend maar na aandringen van de gemeente Midden-Delfland is Rijkswaterstaat op zoek gegaan naar een oplossing. Rijkswaterstaat lijkt die nu te hebben, stelde wethouder Govert van Oord (OPG) van de gemeente Midden-Delfland dinsdag. Volgens Van Oord wil Rijkswaterstaat het extra opgepompte water weer terugpompen in de naastgelegen polders, zo staat in een vertrouwelijke brief.

Second opinion

Maar deze oplossing wordt niet voor zoete koek geslikt door Midden-Delfland. De gemeente laat een extern bureau de plannen beoordelen in een second opinion.

John Witjes van belangenorganisatie de Batavier die zich al jarenlang verzet tegen de aanleg van de A4, is verbaasd over de opstelling van Rijkswaterstaat. Een paar maanden geleden wees Rijkswaterstaat deze oplossing nog van de hand omdat het niet realistisch en te duur zou zijn. Kennelijk is er sprake van voortschrijdend inzicht bij Rijkswaterstaat.'

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat ze niet inhoudelijk wil ingaan op de situatie zolang er nog onderzoeken lopen en het Hoogheemraadschap nog geen definitieve vergunning heeft afgegeven voor het onttrekken van extra grondwater aan de polder. De beslissing over de vergunning neemt het Hoogheemraadschap op 15 december.

Opening mogelijk later

Op 18 december zou de A4 opengaan maar minister Schultz-Van Haegen stelde deze week dat deze datum misschien niet gehaald wordt en dat de weg mogelijk begin volgend jaar pas opengaat.

Bron: Omroep West 26 november 2015.


Water bij verlengde A4 Midden-Delfland wordt teruggepompt in polders

MIDDEN-DELFLAND - Rijkswaterstaat gaat water terugpompen in het gebied rond het nieuwe stuk A4 tussen Delft en Schiedam. Dat heeft Rijkswaterstaat in een vertrouwelijk schrijven laten weten aan de gemeente Midden-Delfland. Door een lekkage in de damwanden van het verdiepte deel van de weg moet er anderhalf miljoen liter water per dag worden weggepompt in plaats van de geplande vierhonderdduizend liter water per dag. Dit is dus drie keer zoveel dan de bedoeling was. Bewoners in de omgeving zijn bang dat door het wegpompen van al dat water hun huizen verzakken en dat er scheuren in de woningen ontstaan. Ook zou het wegpompen van het grondwater gevolgen hebben voor de natuur in het gebied.

Rijkswaterstaat komt met oplossing

Rijkswaterstaat lijkt nu met een oplossing te komen, stelt wethouder Govert van Oord van de gemeente Midden-Delfland. Van Oord: 'Rijkswaterstaat wil het extra opgepompte water weer terugpompen in de naastgelegen polders. Hoe ze dat gaan doen is nog niet duidelijk.’

De gemeente Midden-Delfland hoopt dat er snel een einde komt aan de vervelende verrassingen rond de aanleg van de verlengde A4. Naast de lekkage in het verdiepte deel van de weg zijn er in februari ook scheuren gezien aan het Schiedamse gedeelte van de nieuwe Keteltunnel. Dat probleem is inmiddels opgelost, maar de gemeente Midden-Delfland zegt daarover nooit door Rijkswaterstaat op de hoogte te zijn gesteld. Dus de ongerustheid blijft.

Geen nieuwe lijken in de kast?

‘We hebben nu wel gevraagd aan Rijkswaterstaat of er nog meer problemen zijn. Want we wisten ook niets van de scheuren bij de nieuwe Ketheltunnel', aldus wethouder Van Oord. Als er geen nieuwe lijken uit de kast komen kan het nieuwe stuk A4 eind dit jaar of begin volgend jaar open.

Bron: Omroep West 24 november 2015.


Zorgen tunnelveiligheid A4 Midden-Delfland door scheuren

In de tunnel van de A4 Midden-Delfland hebben toch scheuren gezeten. Deze scheuren zijn nooit gemeld aan Schiedam, die verantwoordelijk is voor de tunnelveiligheid. Dat blijkt uit documenten van de gemeente. In een deel van de tunnel is vorig jaar een scheur over 60 meter ontstaan. De aannemer heeft de scheur gerepareerd. Maar de zaak is door de aannemer pas gemeld aan Schiedam toen een bouwinspecteur van de gemeente de reparatiewerkzaamheden ontdekte. De scheuren zijn ontdekt in september 2014. Na onderzoek en een daaruit voortvloeiend advies is de scheur in februari over een breedte van 60 meter gerepareerd. Omdat ook in andere delen van de tunnel mogelijk zwakke plekken zaten, zijn deze uit voorzorg eveneens gemaakt.

Gemeenteraad

De constructieproblemen zijn daarna nooit gemeld aan de gemeenteraad van Schiedam. GroenLinks verbaast zich hierover. De partij wil dat het Schiedamse college dinsdagavond tijdens de raadsvergadering opheldering geeft over de veiligheid van de tunnelbak.
De zaak is aan het rollen gebracht door de stichting Batavier, een groep burgers die de aanleg van de A4-Midden-Delfland kritisch volgt. De rijksweg zou binnen nu en zes weken open moeten gaan. De gemeente Schiedam moet voor die openstelling een vergunning over tunnelveiligheid afgeven.

Bron: Radio Rijnmond 24 november 2015.


Verdiepte A4 Midden-Delfland eind dit jaar of begin volgend jaar open

Het nieuwe stuk A4 tussen Delft en Schiedam gaat eind dit jaar of begin volgend jaar open. Minister Melanie Schultz Van Haegen heeft dat maandag in een debat in de Tweede Kamer gezegd. Daarmee zou de opening van de weg iets vertraagd zijn, streefdatum was 18 december.

Het Hoogheemraadschap Delfland moet nog wel toestemming geven voor het wegpompen van extra grondwater. Door een lekkage in de damwanden van het verdiepte deel van de verlengde A4 moet er drie keer meer water worden weggepompt dan gepland. De minister is hoopvol dat het hoogheemraadschap hiervoor toestemming geeft. 'Al moet er natuurlijk wel goed worden gekeken naar de gevolgen voor het gebied', aldus Schultz Van Haegen.

Verzakkingen en scheuren

Omwonenden zeggen namelijk dat hun huizen hierdoor verzakken en er scheuren in hun woningen ontstaan. De gemeente Midden-Delfland vreest bovendien dat het wegpompen van het grondwater gevolgen heeft voor de natuur in het gebied.

Bron: Omroep West 23 november 2015.


Woede over problemen rond nieuwe rijksweg

Iedere maand dat de A4 later opengaat kost het bedrijfsleven een kwart miljoen euro. Dat heeft hun belangenbehartiger EVO berekend. Nu de problemen rond de nieuwe rijksweg zich opstapelen, neemt de woede bij de toekomstige gebruikers toe. Ondernemers wachten al jaren op het ontbrekende stuk A4 tussen Rotterdam en Den Haag. Een asfaltstrook van zeven kilometer, die volgens verladersorganisatie EVO en ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) van belang is voor het verkeer rond Rotterdam. Zij rekenen erop dat de weg de drukke A13 en A16 flink zal ontlasten. De schade door de files op de A13 bedraagt nu jaarlijks vele miljoenen euro's.

Minder kosten

,,Met de nieuwe A4 zouden de bedrijven in ieder geval per jaar drie miljoen euro minder kosten hebben,'' becijfert Raymond Mens van EVO. Drie miljoen euro per jaar, dat is 250.000 euro per maand. ,,Wij worden niet blij van uitstel,'' zegt ook TLN-zegsvrouw Renée Reijers. Groot is de ergernis dan ook dat de ingebruikname van de A4-noord op zich laat wachten. Nu de weg, na 60 jaar steggelen helemaal klaar ligt voor de auto's en vrachtwagens, kan hij niet open vanwege grondwaterproblemen en het ontbreken van vergunningen. Rijkswaterstaat kan niet zeggen of de geplande openingsdatum van 18 december wordt gehaald.

Tweede Kamer

Niet alleen weggebruikers zetten vraagtekens bij de gang van zaken, ook de Tweede Kamer eist opheldering van verkeersminister Melanie Schultz van Haegen (VVD). Rijkswaterstaat heeft nieuwe vergunningen bij het waterschap moeten aanvragen omdat veel meer grondwater dan verwacht moet worden weggepompt bij de halfverzonken tunnelbak in Midden-Delfland. VVD-Kamerlid Barbara Visser vraagt zich af of er sprake is van een constructiefout. ,,Ik wil zo snel mogelijk weten wat het probleem is, want vertraging is het laatste wat we willen.'' Ook wil zij, net als de PvdA-parlementariërs Duco Hoogland en Lutz Jacobi, duidelijkheid over de gevolgen van de grondwaterproblemen voor de omwonenden.

Bron: AD 11 november 2015


Verlichting A4 alvast áán in afwachting van de eerste voertuigen

8 november 2015. Bewoners langs het nieuwe tracé van de A4 Delft-Schiedam zien dit stukje snelweg 's avonds als een lichtspoor door het landschap lopen. De verlichting is alvast aan in afwachting van de eerste voertuigen. Wellicht betreft het hier om een duurtest. Een paar dagen eerder werden ter hoogte van het eco-aquaduct calamiteitentests uitgevoerd. Een rokende auto onder het eco-aquaduct werd benaderd door een langzaam rijdende mini-file.

A4 verlicht
Vanaf het Zuidkade viaduct richting Schiedam.

Calamiteitentest nabij eco-aquaduct.
Calamiteitentest nabij het eco-aquaduct.


Waterlek spelbreker opening A4 Midden-Delfland

De nieuwe snelweg tussen Delft en Schiedam is zo goed als af. Vijftig jaar is er over gediscussieerd, en vier jaar is er aan gebouwd. De A4 Midden-Delfland zit nu in een testfase voordat die volgende maand open zou kunnen gaan voor automobilisten. Maar dit asfalt-feestje staat op losse schroeven. Er lekt namelijk al meer dan een half jaar grondwater in de verdiept aangelegde snelweg, heel veel grondwater. Als er dagelijks niet minstens een miljoen liter wordt weggepompt naar de Nieuwe Waterweg, dan zou deze splinternieuwe snelweg onmiddellijk onder water staan.

Poreus

De nieuwe snelweg is verdiept aangelegd; sommige delen liggen zelfs acht meter onder het maaiveld. Voor het ingraven van de snelweg is een speciale techniek gebruikt. En die blijkt niet waterdicht te zijn: de kuip waarin de weg ligt, is poreus. "Het is een verkeerde berekening en misschien ook wel een fout in de constructie", zegt voorzitter John Witjes van Stichting Batavier. Zijn club volgt als een kritische waakhond de aanleg van de A4 Midden-Delfland.

Risico

Het wegpompen van het grondwater is volgens Witjes niet zonder risico. "De gemeente Midden-Delfland en omwonenden maken zich grote zorgen. Het gaat niet om één dag maar om elke dag en dat voor honderd jaar. Je kan op je vingers natellen dat dat gevolgen heeft. Dat het een stuk droger wordt, de grond inklinkt en gaat zakken." Het waterschap Delfland geeft pas toestemming voor gebruik van dit deel van de A4 als de waterlekkage is verholpen. Er is volgens Witjes eigenlijk maar één echte oplossing om het lek te dichten, en dat is het deels afbreken van de weg en opnieuw aanleggen. Dat zou een groot fiasco zijn. Een financieel drama, een file-drama, een vertragingsdrama en een politiek drama.

List

Achter de schermen wordt dan ook hard gewerkt aan een uitweg à la Tom-Poes-verzin-een-list. Rijkswaterstaat en het waterschap zijn met elkaar in overleg, maar willen daarover niets kwijt. Witjes: "Het is een lastig dilemma. Het zal een hoop hoofdbrekens kosten bij Rijkswaterstaat en minister Schultz. En misschien ligt ze er zelfs wakker van."

De opening van de A4 Midden-Delfland staat vooralsnog gepland voor 18 december.

4 november 2015 RTV Rijnmond.


Weekend afsluitingen rond Kruithuisweg

23 augustus 2015: Tijdens enkele weekenden in augustus werd het wegdek van de A4 nabij het viaduct in Kruithuisweg van nieuw asfalt voorzien. Nu nog de toplaag en belijning van het traject A4 Delft-Schiedam en de weg is verder klaar voor de opening later dit jaar. Opvallend wel is het grote aantal hoge masten bij dit deel van de A4. De foto van Erik van der Zalm is genomen vanaf het viaduct in de Kruithuisweg richting de afslag Den Hoorn, Schipluiden en De Lier.

Weekendafsluitingen A4 nabij Kruithuisweg

Dag van de Bouw: Open Dag A4 Delft Schiedam

13 juni 2015. Tijdens de Dag van de Bouw opende Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie A4ALL de poorten voor het nieuwsgierig publiek (ruim 3000 bezoekers) om het (bijna) eindresultaat te tonen van de landtunnel bij Schiedam/Vlaardingen en het eco-aquaduct, dat halverwege tussen de Woudweg en de Oostveenseweg ligt. Dit langste (ca. 100 meter) eco-aquaduct werd aan het begin van de open dag officieel geopend. Pas toen de regen plaatsmaakte voor een zeer aarzelend zonnetje werd het goed druk. Langs een uitgezet parcours op de verdiepte weg werd op diverse plaatsen uitleg gegeven over de verschillende aspecten van de bouw bij dit behoorlijk complexe project. De Open Dag kwam eigenlijk iets te vroeg omdat op veel plaatsen nog noodvoorzieningen en tijdelijk hekwerk waren aangebracht, waardoor het geheel er soms wel wat rommelig uitzag. Ook op en rond het eco-aquaduct moet nog een en ander gebouwd en gemonteerd worden.

Dag van de Bouw: Open Dag A4 Delft-Schiedam - 13 juni 2015
Aanleg van de A4 in een notendop.

Dag van de Bouw: Open Dag A4 Delft-Schiedam - 13 juni 2015
De landtunnel lijkt echt klaar met toplaag en belijning.

Dag van de Bouw: Open Dag A4 Delft-Schiedam - 13 juni 2015
Rioolbuizen voor afvoer van water, waaronder ongepland grote hoeveelheden brak kwelwater.

Dag van de Bouw: Open Dag A4 Delft-Schiedam - 13 juni 2015
Het is te hopen dat dit niet vaak gaat voorkomen...

Dag van de Bouw: Open Dag A4 Delft-Schiedam - 13 juni 2015
De tunnel onder het eco-aquaduct.

Dag van de Bouw: Open Dag A4 Delft-Schiedam - 13 juni 2015
Een van de noodtrappen om uit de verdiepte A4 te komen.

Dag van de Bouw: Open Dag A4 Delft-Schiedam - 13 juni 2015
Het eco-aquaduct met nog veel tijdelijk materiaal; op de achtergrond wordt een nieuwe fietsbrug gebouwd.

Dag van de Bouw: Open Dag A4 Delft-Schiedam - 13 juni 2015
Eco-aquaduct geopend! De voetgangersbrug over de nog smalle Zweth.


8 mei: Snelweg A4 Delft Schiedam krijgt vorm

8 mei 2015. De zichtbare vorderingen volgen elkaar nu snel op. Het asfalteren van het wegdek vordert rap; ook de verlichting is de middenberm is voor een groot deel geplaatst. Het eco-aquaduct begint wat kleur te krijgen, maar is nog niet toegankelijk. Een kievit met jongen heeft het al wel ontdekt.

Aanleg snelweg A4 Delft-Schiedam - 8 mei 2015
De A4 richting Delft vanaf de Oostveenseweg.

Aanleg snelweg A4 Delft-Schiedam - 8 mei 2015
Het eco-aquaduct kleurt al groen; straks kun je erover wandelen.

Aanleg snelweg A4 Delft-Schiedam - 8 mei 2015
Een kievit met jongen heeft de plas al gevonden.

Aanleg snelweg A4 Delft-Schiedam - 8 mei 2015
Vanaf de heuvel bij de Woudweg richting Delft: We zien eerst het eco-aquaduct, daarachter de viaducten in de Oostveenseweg en de Zuidkade.


Het asfalteren van de A4 is begonnen

Op dit moment (eind april/begin mei) wordt met groot materieel de verdiepte A4 tussen Delft en de landtunnel bij Schiedam/Vlaardingen geasfalteerd. Ook de afwerking met beplating van de diepwanden en L-wanden vordert gestaag. De verlichting aan de zijwanden is aangebracht (die in de middenberm volgt later). Het viaduct in de Zuidkade is klaar, maar de montage van de meer dan manshoge balustrade is gaande. De beelden spreken voor zich.

Aanleg snelweg A4 april/mei 2015
De asfalteringswerkzaamheden gezien vanaf de Oostveenseweg richting Delft.

Aanleg snelweg A4 april/mei 2015
Viaduct over de A4 in de Zuidkade.

Aanleg snelweg A4 april/mei 2015
Vanaf de Zuidkade richting Schiedam.

Aanleg snelweg A4 april/mei 2015
Vanaf de Zuidkade richting de Kruithuisweg in Delft.


Pompen blijft noodzakelijk in tunnels A4

Tot in lengte van jaren moet er extra grondwater rond de nieuwe A4 door Midden-Delfland worden weggepompt. Rijkswaterstaat vindt een structurele oplossing met betonplaten in de tunnels te duur.

Dat blijkt uit een rapport over de grondwaterproblematiek langs de nieuwe A4 door Midden-Delfland. Onlangs werd duidelijk dat in de tunnelbakken van de snelweg veel meer grondwater omhoog komt dan aanvankelijk gedacht. Het wegpompen van het extra water is niet alleen een financiële strop, het leidt er ook toe dat de bodem rond de snelweg verzakt.

Volgens de onderzoekers zijn de gevolgen van de extra grondwateronttrekking tot op 3,5 kilometer afstand van het tracé van de snelweg merkbaar.

De verwachte extra bodemdaling is circa 2 millimeter per jaar. Maar volgens de onderzoekers kan dit geen kwaad, omdat er in het gebied met de ergste bodemdaling geen huizen of infrastructuur aanwezig is. Ook hoeven bewoners van huizen die gefundeerd zijn op houten palen niet bang te zijn voor paalrot.

Maar voor Rijkswaterstaat is het grondwater wel een strop. Het wegpompen van het extra water kost de overheid circa 10.000 euro per jaar. Ook zijn er in de zomer extra kosten om te voorkomen dat de polders versneld uitdrogen.

De Algemene Waterschapspartij pleitte voor een structurele oplossing, maar die komt er niet. Volgens de onderzoekers zou het aanbrengen van een betonnen plaat met trekankers soelaas kunnen bieden. Maar Rijkswaterstaat vindt dat te duur. Bovendien zou de aanleg van de weg langer duren. Eind dit jaar moeten de eerste auto's over dit deel van de A4 rijden.

Het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland wil Rijkswaterstaat toestaan om het extra grondwater weg te pompen. Tegen de vergunning kan nog bezwaar worden gemaakt.

Bron: AD 20 april 2015.


Grondwaterprobleem nieuwe strop voor rijksweg A4

De bouwers van de A4 door Midden-Delfland zijn op een nieuwe tegenslag gestuit. Er komt veel meer grondwater omhoog dan aanvankelijk gedacht. Het wegpompen van het extra water is niet alleen een financiële strop, het leidt er ook toe dat de bodem verzakt.

Tijdens de werkzaamheden aan de verdiepte ligging bleek onlangs dat er meer grondwater de tunnelbak inliep dan van tevoren was berekend. Om dat extra water te kunnen wegpompen, moest Rijkswaterstaat een nieuwe vergunning aanvragen. ,,In de huidige vergunning is uitgegaan van 400 kuub grondwater per dag, terwijl nu is gebleken dat het om 1200 kuub gaat,'' zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Onderzoek van kennisinstituut Deltares heeft aangetoond dat het wegpompen van extra water 'geen negatieve gevolgen' heeft voor de omgeving. Wel zou er sprake zijn van kleine verzakkingen van de bodem. Hoe groot die verzakkingen zijn en waar ze zich voordoen, wil de woordvoerster niet zeggen. ,,Het rapport van Deltares is nog niet definitief. Eind maart hoop ik meer te kunnen vertellen.''

Pompkosten Het grondwaterprobleem is structureel, zo bevestigt de woordvoerder. ,,Er ligt al een drainagesysteem, dus we hoeven niets extra's te bouwen. Wel zijn we circa 10.000 euro per jaar extra kwijt aan lozings- en pompkosten.'' Volgens haar blijft alles binnen het budget van het totale project. Het is niet de eerste keer dat er bij de aanleg van de Verlengde A4 problemen opdoemen. Zo stuitten de bouwers enkele jaren geleden op zandpalen, grote kolommen gevuld met zand die verticaal in de grond zitten. Mede hierdoor valt de aanleg van de A4 tientallen miljoenen euro's duurder uit dan was berekend. Het grondwaterprobleem levert volgens de woordvoerder 'vooralsnog' geen vertraging op. ,,De planning is nog steeds dat eind dit jaar de eerste auto over de nieuwe A4 kan.''

Bron: AD 28 februari 2015


Grote waterproblemen bij A4

19 februari 2015. Rijkswaterstaat heeft tijdens een informatieavond voor omwonenden van de (half)verdiepte ligging van de A4Delft-Schiedam op 17 februari 2014 gemeld dat er een probleem is met het grondwater. Rijkswaterstaat heeft een vergunning van het Hoogheemraadschap van Delfland om 450 m3 per dag naar de Nieuwe Waterweg te pompen en dacht dat dit ruim voldoende was om de 125 m3 kwel/grondwater die men per dag verwachtte af te voeren.Nu blijkt dat er aanzienlijk meer water omhoog komt bij de A4. Er blijkt nu ruim 1200 m3 per dag te lekken. Dat is dus niet zomaar een beetje meer maar heel erg veel meer. Dat is bijna 10 keer zo veel.

De grootste lekkages komen voor in het verdiepte deel bij Schiedam. De polderbewoners noemen de grond hier ook wel "dik water" en dat is niet voor niets. Ook bij het halfverdiepte deel is er toch veel meer lekkage dan eerder "berekend". De problemen met de zandpalen zouden zijn opgelost zo meldde Rijkswaterstaat vorig jaar. Nu blijkt dat men bedoelt dat er gewoon een nieuwe watervergunning wordt aangevraagd voor het afvoeren van veel grotere hoeveelheden water. De problemen met de zandpalen zijn dus nog helemaal niet opgelost en zorgen ondanks genomen maatregelen voor aanzienlijke lekkages zo blijkt nu!

Lees meer op de bronpagina...

Bron: Midden-Delfland Blog 19 februari 2015


Situatie A4 Delft-Schiedam Februari 2015

19 februari 2015. De aanleg van de zeven kilometer A4 snelweg tussen Delft en Schiedam is zijn laatste jaar ingegaan. Aan het einde van dit jaar moeten de auto's er kunnen rijden volgens Rijkswaterstaat en aannemingsconsortium A4All. De kunstwerken, bruggen, eco-aquaduct en landtunnel zijn vrijwel klaar; de brug in de Zuidkade nadert zijn voltooiing. Een deel van het grondwerk, sloten en kades is inmiddels ook klaar. Het is nu vooral afwerking van de wanden, het leggen van de weg zelf en alle voorzieningen als verlichting en automatisering. De foto's zijn genomen bij de Zuidkade, Oostveenseweg en de Woudweg, drie wegen die de A4 met een brug de snelweg kruisen.

Situatie snelweg A4 Delft-Schiedam - februari 2015
Zuidkade: de ruwbouw van de brug is vrijwel klaar; nu de afwerking nog en dan hij kan gebruikt worden voor fietsers en wandelaars.

Situatie snelweg A4 Delft-Schiedam - februari 2015
Zuidkade: de oprit aan de westzijde is er nog niet.

Situatie snelweg A4 Delft-Schiedam - februari 2015
Zuidkade: aan de oprit aan de oostzijde wordt inmiddels hard gewerkt.

Situatie snelweg A4 Delft-Schiedam - februari 2015
Oostveenseweg: de brug is klaar; men is begonnen met de afwerking (camouflage) van de damwanden.

Situatie snelweg A4 Delft-Schiedam - februari 2015
Oostveenseweg: de brug ligt als een beperkte verhoging in het landschap.

Situatie snelweg A4 Delft-Schiedam - februari 2015
Eco-aquaduct: waar het water van de Zweth samenkomt met de verlegde Slinksloot ligt het eco-aquaduct, waar het grondwerk klaar is; nu de beplanting nog.

Situatie snelweg A4 Delft-Schiedam - februari 2015
Eco-aquaduct: de voetgangerspassage ligt al op zijn plaats.

Situatie snelweg A4 Delft-Schiedam - februari 2015
Woudweg: in de verte de landtunnel waar al enige tijd gewerkt wordt aan de apparatuur die de tunnelveiligheid moet garanderen.

Situatie snelweg A4 Delft-Schiedam - februari 2015
Woudweg: het verdiepte deel is omgeven door water.

Situatie snelweg A4 Delft-Schiedam - februari 2015
Woudweg: de omgeving van de landtunnel moet nog ingericht worden.

19 januari 2016