MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De Blankenburgtunnel en -verbinding in 2015

Op deze pagina het verdere verloop van de omstreden Blankenburgtunnel en -verbinding van de snelwegen A15 en A20. Wat verscheen er eerder....

Blankenburgverbinding
Schematische afbeelding van het Ontwerp-tracébesluit voor de Blankenburgverbinding, september 2015.


Baardmannetjes maken zich klaar voor de winter

De baardmannetjes in het bijzondere natuurgebied de Rietputten, gelegen tussen Vlaardingen en Maassluis, zijn klaar voor de winter. Ze zoeken lustig op los naar zaadjes uit de riethalmen. En dat is voor de oplettende kijker misschien wat vreemd, want het baardmannetje eet in de zomer toch insecten?

Verandering van menukaart

“Dat klopt”, vertelt boswachter Juriaan van Leeuwen. “De baardman heeft een bijzondere eigenschap. In de zomer leeft de vogel op eiwitten die hij uit insecten haalt. In de winter zijn er heel weinig insecten en specialiseert de baardman zich op zaadjes uit de riethalmen.” Het overjarig riet in het natuurgebied de Rietputten, dat nu ernstig bedreigd wordt door de aanleg van de Blankenburgtunnel, is zeer belangrijk voor het overwinteren van deze zeldzame moerasvogel. “Om die verschillende soorten voedsel efficiënt te verteren, past hij zijn verteringsstelsel in de herfst aan. Het schakelt dan van het verteren van insecten naar rietzaad. In het voorjaar schakelt zijn verteringsstelsel weer naar het efficiënt verteren van insecten”, vertelt boswachter Juriaan met een glinstering in zijn ogen.

Hoe herken je een baardman?

  • Het mannetje baardman is oranjebruin, heeft een blauwgrijs kopje en zwarte bakkebaarden,
  • Het vrouwtje is minder opvallend gekleed en heeft een oranjebruine kleur, zonder het blauwgrijze kopje en de typische ‘baard’,
  •  Acrobatisch zoeken ze hun weg door het riet,
  •  De baardmannetjes klinken als een racefietsbel.

Baardmannetje
Mannetje baardman met typische bakkebaarden, foto Moniek Rozemeijer.

Baardmannetje
Het bruinere vrouwtje, foto Marianne Wustenhoff.

Rietputten onmisbaar

In vroegere tijden moet de baardman met grote aantallen zijn voorgekomen in de moerassen van West-Nederland. Door inpoldering zijn de leefgebieden echter teruggedrongen tot een paar kleine toevluchtsoorden. De Rietputten is hier één van. En voor de baardmannen in Midden-Delfland een onmisbaar gebied voor hun voedsel en het grootbrengen van hun jongen.

Aanleg Blankenburgtunnel

De aanleg van de Blankenburgtunnel is een grote klap voor deze bijzondere rietvogel. Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn een online protestactie gestart tegen de huidige plannen van de Blankenburgtunnel. Op www.natuurmonumenten.nl/spreekjeuit zijn al meer dan 1.400 zienswijzen ingediend op de Blankenburgtunnel.

Bron: Persbericht Natuurmonumenten 2 november 2015.


Massale oproep aan minister om plan Blankenburgtunnel te herzien

Bewoners hebben massaal bezwaar ingediend tegen de plannen van minister Schultz van Haegen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Bijna 2.000 burgers lieten via een officiële zienswijze weten dat zij het onacceptabel vinden dat natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland door de zesbaanssnelweg worden aangetast, terwijl nut en noodzaak van het project discutabel zijn. Deze kritiekpunten hebben Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) ook in een eigen zienswijze opgenomen die zij samen met andere natuur- en bewonersorganisaties indienden.

Grote schade aan groene long

Volgens de organisaties is de noodzaak van de Blankenburgtunnel onvoldoende aangetoond doordat gebruik is gemaakt van verouderde, onjuiste cijfers over de verkeersontwikkeling. Het is daarom discutabel of het fileknelpunt dat de Blankenburgtunnel zou moeten oplossen wel gaat ontstaan. Wel staat volgens Natuurmonumenten en NMZH vast dat de aanleg van de Blankenburgtunnel grote schade zal toebrengen aan de natuur, het landschap en de recreatie in Midden-Delfland, de groene long van twee miljoen omwonende Randstedelingen. Campagneleider van Natuurmonumenten Anneklaar Wijnants: “Er is veel moed en inzicht nodig om een achterhaald besluit te herzien, maar wij denken dat deze minister de moed heeft. Wij wensen haar daarom veel helder inzicht en raden haar aan om te luisteren naar de reacties van deze tweeduizend indieners”.

Betere inpassing is mogelijk

Als de weg er toch moet komen, dan moet deze volgens de bewoners en natuurorganisaties veel beter worden ingepast. Recent onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat dat ook kan: een volledige ondertunneling van de weg is mogelijk. Dit voortschrijdende inzicht heeft de minister echter niet benut om haar plannen aan te passen, waardoor de weg nu dwars door het beschermde natuurgebied de Rietputten loopt. Volgens de indieners van de zienswijzen is dit onacceptabel. Ook omdat de wet voorschrijft dat aantasting van beschermde natuur alleen mogelijk is wanneer er echt geen alternatieven zijn.

Donderdag 12 november 2015 zijn 1.921 zienswijzen afgeleverd bij het Centrum voor Publieksparticipatie van Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Alle indieners krijgen komende tijd antwoord van het ministerie.

Bron: Persbericht Natuurmonumenten 13 november 2015.


Plannen Blankenburgtunnel flink onder vuur
Weerstand tegen de Blankenburgtunnel blijkt onverminderd groot

Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn een online protestactie gestart tegen de huidige plannen van de Blankenburgtunnel. Via de website www.natuurmonumenten.nl/spreekjeuit kwamen het eerste weekend al bijna 1.000 zienswijzen binnen. Campagneleider van Natuurmonumenten Anneklaar Wijnants: “Dit laat zien hoe groot de weerstand nog steeds is bij mensen die het gebied goed kennen. En begrijpelijk. Minister Schultz zegt dat de weg goed wordt ingepast, maar dat is helemaal niet waar.”

De zesbaans Blankenburgtunnel is dwars door het bijzondere natuurgebied de Rietputten, het eeuwenoude cultuurlandschap van de Aalkeetpolders, het Oeverbos en vlak langs het populaire Volksbos gepland. De conceptplannen voor de aanleg van deze weg staan in een Ontwerp Tracébesluit dat eind september door minister Schultz ondertekend werd en nu ter inzage ligt tot en met 12 november 2015. Op basis van de reacties die hierop binnen komen, kunnen de plannen nog aangepast worden. Vandaar dat de natuurverenigingen deze actie zijn gestart om zo veel mogelijk zienswijzen te verzamelen. Dat er weerstand is tegen de omstreden Blankenburgtunnel werd al veel eerder duidelijk.

Optimale inpassing nog lang niet bereikt

Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) zijn samen met vele bewoners erg teleurgesteld dat de minister ondanks de grote weerstand doorgaat met haar plannen voor de aanleg van de weg en doet alsof de weg goed wordt ingepast in het landschap. Wijnants stelt: “Wat ons betreft zou de Blankenburgtunnel er helemaal niet moeten komen, maar als de weg er toch komt, dan moet deze zo goed mogelijk worden ingepast. Een betere inpassing is wel degelijk mogelijk, zo bleek in juni nog uit een studie van Rijkswaterstaat zelf. Maar de minister wil deze variant gewoonweg niet meer bestuderen: zij wil door met het proces. Wij vinden dit onzorgvuldig.”

Onverminderd veel weerstand

Natuur- en bewonersorganisaties strijden al jarenlang tegen de komst van de omstreden Blankenburgtunnel. Deze tunnel bedreigt het unieke landschap, de natuur en recreatie in Midden-Delfland, de groene long van twee miljoen Randstedelingen. In 2013 werd de keuze voor de Blankenburgtunnel vastgelegd in een Structuurvisie. Hierop kwam een recordaantal reacties binnen die de minister op riepen om van deze keuze af te zien. Al eerder werd de grote weerstand tegen de geplande Blankenburgtunnel duidelijk. In 2011 kwamen er ruim 33.000 handtekeningen tegen de weg binnen. Later staken bijna 13.000 mensen hun ‘duimen omlaag’ tegen het plan.

Blankenburgverbinding Ecologie
Blankenburgverbinding - Ecologie, uit: Ontwerp-Tracébesluit / MER Blankenburgverbinding - Vormgevings- en inpassingspplan - Rijkswaterstaat.

Dien een zienswijze in!

Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland roepen iedereen op om hun stem te laten horen. Wijnants: ”Dit is de laatste kans om de minister op te roepen haar plannen voor de Blankenburgtunnel te heroverwegen!” De natuurorganisaties hebben de zienswijze samengevat en deze kan tot 10 november eenvoudig ingediend worden via de website www.natuurmonumenten.nl/spreekjeuit! Hoe meer reacties er binnen komen, hoe groter de kans dat er in Den Haag naar de betrokkenen geluisterd wordt.

Bron: Persbericht Natuurmonumenten 20 oktober 2015.

Zie ook: A15/A20 Blankenburgverbinding - Ontwerptracébesluit en de Blankenburgverbinding website van Rijkswaterstaat.

Blankenburgverbinding luchtfoto
Luchtfoto locatie geplande Blankenburgverbinding, foto Rijkswaterstaat.


'Blankenburgtunnel bedreigt natuur'

Het Ontwerp Tracébesluit, waarvan de Blankenburgtunnel deel uitmaakt en dat donderdag door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is ondertekend, vormt wel degelijk een grote bedreiging voor natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland.

Dat stellen Natuurmonumenten, de Midden-Delfland Vereniging en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH). De organisaties zijn erg teleurgesteld dat de minister doet alsof de weg wordt ingepast in het landschap. Volgens hen is geen enkele sprake van een kwaliteitsimpuls voor het gebied.

In de plannen van de minister komt de weg straks op hoge palen dwars door een uniek natuurgebied: De Rietputten bij Vlaardingen, waar zeldzame vogelsoorten en planten voorkomen. Ook wordt het eeuwenoude slagenlandschap sterk aangetast en worden historische boerderijen bedreigd, aldus de organisaties.

De ongeveer 950 meter lange Blankenburgtunnel is onderdeel van de verbinding tussen de A20 en de A15. Aan de noordzijde komt ook nog een landtunnel van ongeveer 510 meter, de Aalkeettunnel. De weg krijgt drie rijstroken per rijrichting en moet uiterlijk 2024 open gaan. De Blankenburgtunnel wordt een toltunnel.

Om de kwaliteit van de omgeving van de Blankenburgtunnel te verhogen is het Hoogheemraadschap van Delfland van plan om een waterharmonica aan te leggen: een natuurgebied met rietmoerassen dat ervoor zorgt dat water extra gezuiverd wordt. Hierdoor gaat het natuurgebied de Rietputten dienen als duurzaam, ecologisch zuiveringssysteem, met als enig benodigde energiebron de zon, aldus het hoogheemraadschap.

Het schone water zal worden gebruikt om de Krabbeplas door te spoelen en zo de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren. De waterharmonica kan ook door wandelaars bezocht worden.

Bron: Wos.nl 25 september 2015.


Aanleg Blankenburgverbinding bezegeld

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag met haar mede-bestuurders in de regio Rotterdam de plannen voor de aanleg van de Blankenburgverbinding tussen de A20 en de A15 bezegeld. De nieuwe verbinding onder de Nieuwe Waterweg is van groot belang voor de doorstroming van het verkeer in de regio en het transport van en naar de Rotterdamse haven en het Westland in het bijzonder.

De minister heeft vandaag haar handtekening gezet onder het ontwerp-tracébesluit voor de Blankenburgverbinding en met de bestuurders uit de regio de bestuurovereenkomst ondertekend. Naast Rotterdam tekenden ook de gemeente Vlaardingen, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Waterschap Hollandse Delta, de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het recreatieschap Midden-Delfland de overeenkomst.

Minister Schultz: “De Blankenburgverbinding is een van de cruciale projecten voor de toekomst van het zuidelijke deel van Randstad. Van de tien langste files kwamen er dit jaar vijf voor in de regio Rotterdam. Met de aanleg van deze ontbrekende schakel in het wegennet geven we de regio weer wind onder de wieken.”

Tegelijkertijd met de aanleg van de weg krijgt de inrichting van gehele gebied een kwaliteitsimpuls. De maatregelen, vastgelegd in het zogeheten kwaliteitsprogramma, richten zich op natuur, water, recreatie en geluid. Rond Rozenburg wordt bijvoorbeeld een landschapspark ingericht waar ruimte is voor wandelaars en sportvoorzieningen.

Pex Langenberg, portefeuillehouder verkeer en vervoer van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag: “De weg wordt zo goed mogelijk ingepast en het streven is dat er geen extra lucht- en geluidhinder ontstaat door de weg. We vertrouwen er op dat we met de extra maatregelen de weg goed kunnen inpassen in de omgeving.”

Complex project

De nieuwe weg, die in de periode 2022-2024 open gaat voor het verkeer, is 4,2 km lang en loopt vanaf de A20 ten westen van Vlaardingen tot aan de A15 aan de oostkant van Rozenburg. Het gaat om een complex project waarbij de weg op twee plekken ondergronds gaat lopen. Via de ongeveer 950 meter lange Blankenburgtunnel loopt de verbinding onder de Nieuwe Waterweg/het Scheur en aan de noordzijde komt een landtunnel van ongeveer 510 meter, de Aalkeettunnel. De wegverbinding wordt ontworpen als een autosnelweg met drie rijstroken per rijrichting.

Het totale project kost ongeveer 1,1 miljard euro. Een deel daarvan, 316 miljoen euro, wordt uit tol bekostigd. Personenauto’s betalen 1,18 euro, vrachtwagens 7,11 euro (prijspeil 2013). Het is wettelijk vastgelegd dat de tolheffing tijdelijk is en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. Voor het kwaliteitsprogramma trekken Rijk en regio 51 miljoen euro uit.

Het ontwerp-tracébesluit ligt van 2 oktober tot en met 12 november ter inzage. Zie ook: www.blankenburgverbinding.nl

Bron: Persbericht Rijkswaterstaat 24 september 2015.


Betere inpassing Blankenburgtunnel mogelijk

Nieuw onderzoek van Rijkswaterstaat heeft aangetoond dat de mogelijkheden voor de inpassing van de Blankenburgtunnel veel groter zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Doordat de veiligheid voor overstroming ook op een andere manier gegarandeerd kan worden dan via een kanteldijk (verhoging van de weg na de tunnel tot dijk niveau) zou de weg over vrijwel de gehele lengte ondertunneld kunnen worden.

24 juni 2015:Lees meer bij Natuurmonumenten.


Blijven open staan voor alternatieve inpassing Blankenburgtunnel

Natuurmonumenten, ANWB, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en LTO Delflands Groen roepen gemeenten en provincie op om open te blijven staan voor een alternatief ontwerp van de Blankenburgtunnel. Dit alternatief gaat uit van een andere waterveiligheidsoplossing dan een kanteldijk waardoor een veel betere inpassing bereikt zou kunnen worden. Daarmee zouden natuur, landschap, recreatie en leefbaarheid van Midden-Delfland veel meer gespaard kunnen worden dan met de aanvankelijke ontwerpen van de weg. De onderzoeken naar de haalbaarheid van een alternatieve Blankenburgtunnel zijn op dit moment in volle gang.

Zowel tegenstanders van de Blankenburgtunnel (de natuurorganisaties en LTO Delflands Groen) als voorstanders van een nieuwe oeververbinding (ANWB) zijn het erover eens dat als de Blankenburgtunnel er komt de schade aan de groene long Midden-Delfland zo veel mogelijk voorkomen moet worden. De inpassing van de weg wordt bemoeilijkt doordat er lange tijd vanuit werd gegaan dat de weg vanwege veiligheid tegen overstromingen over een dijk heen moet. Een eerder uitgevoerde verkenning liet echter zien dat de waterveiligheid ook op andere manieren gegarandeerd kan worden, bijvoorbeeld door een verstevigde tunnel te maken of door middel van een schuif in de tunnel, waardoor de weg niet als een bult in het landschap komt te liggen en natuurgebied de Rietputten wordt gespaard. Zo kan de weg bijna over de volle lengte als tunnel worden aangelegd.

Het verder onderzoeken van de haalbaarheid van een alternatieve variant kon zowel bij de Tweede Kamer als bij het ministerie van I&M op steun rekenen. Deze onderzoeken worden nu uitgevoerd en aangezien er nog lang geen definitief besluit over de aanleg van de weg is genomen, zijn er nog genoeg mogelijkheden om voor een alternatief ontwerp te kiezen. De organisaties wijzen de regionale overheden in brief daar nu op. Een veel beter ingepaste variant zou uiteindelijk zelfs tijdswinst op kunnen leveren omdat deze naar verwachting op meer draagvlak in het gebied kan rekenen. Ook zou met deze variant mogelijk voorkomen kunnen worden dat beschermde natuur wordt aangetast waardoor compensatie niet meer nodig is.

Bron: Midden-Delfland vereniging 2 mei 2015.

24 november 2015